مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Revenda de Hospedagem - Plano Novato - Com a revenda de hospedagem, você tem um provedor somente seu com suporte VIP.
Especial para aqueles que querem começar seu negócio de hospedagem.


Hospeda até 10 domínios.

Painel de Controle CPanel + WHM.


MUITO FÁCIL DE GERENCIAR

* Por favor, verifique a política de uso adequado para serviços ilimitados.
Revenda de Hospedagem - Plano Profissional - Com a revenda de hospedagem, você tem um provedor somente seu com suporte VIP.
Especial para aqueles que estão crescendo no seu negócio de hospedagem.


Hospeda até 50 domínios.

Painel de Controle CPanel + WHM.


MUITO FÁCIL DE GERENCIAR

* Por favor, verifique a política de uso adequado para serviços ilimitados.
Revenda de Hospedagem - Plano Administrador - Com a revenda de hospedagem, você tem um provedor somente seu com Administração, configuração e suporte VIP.
Especial para aqueles que já começaram o seu negócio e querem agora mais contas em seu plano.

Hospeda até 100 domínios.

Painel de Controle CPanel + WHM.

MUITO FÁCIL DE GERENCIAR

* Por favor, verifique a política de uso adequado para serviços ilimitados.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.192.65.228) وارد شده است.